Optimus scholen

Beleidsdocumenten

Op deze pagina kunt u beleidsdocumenten vinden die ook voor ouders van belang zijn. I.v.m. de fusie worden de beleidsdocumenten door het bestuur bijgewerkt. 

1. Medisch handelen

De beleidsnota rondom het medisch handelen vindt u hier (beleidsnota). (Peelraam)

Ouderbrief m.b.t. regels rondom medisch handelen. (Peelraam)

Beleidsnota diabeteszorg. (Peelraam)

2. AVG

Toestemmingsformulier foto en film beleid. (Optimus)

Wijzigingsformulier toestemming foto en film beleid. (Optimus)

Privacyverklaring leerlingen 

3. Schoolondersteuningsprofiel 2018-2022

4.  Kwaliteitszorg

- Oudertevredenheidsenquête schooljaar 2018-2019

- Leerlingtevredenheidsenquête schooljaar 2018-2019 

5. Klokkenluidersregeling.(Peelraam)

6. Dyslexieprotocol (versie 2017)

7. Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders. (Optimus)

8. Privacy en leerlinggegevens. (Peelraam)

9. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. (Peelraam)

10. Regeling rookvrij schoolterrein. (Peelraam)