Kindcentrum

Kindcentrum De Sprong wil bouwen aan een mooi huis voor kinderen. Bij het Huis van de kinderen is de scheidslijnen tussen onderwijs, kinderopvang en peuteraanbod opgeheven. Er is één organisatie waar uiteenlopende professionals op basis van een gezamenlijke visie en missie werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 - 12 jaar. Er wordt samengewerkt met de omgeving van kinderen: met ouders, vrijetijdsvoorzieningen in de buurt en zorginstellingen.

Het Huis van de kinderen heeft de volgende kenmerken:

 • Er is één gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen van kinderen.
 • Kinderen worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd; er zijn individuele ontwikkelingsplannen.
 • Passende kinderopvang. Kinderen met speciale zorgbehoeften of een ontwikkelingsachterstand worden kansen geboden. Er is sprake van een zo gewoon mogelijke opvoedingsomgeving, waarbinnen kinderen met en zonder speciale zorgbehoeften elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen spelen, en van elkaar kunnen leren.
 • Brede talentontwikkeling. Het kindcentrum biedt onderwijs en opvang, sport, muziek en spel. Er zijn, naast verplichte activiteiten, keuzemogelijkheid voor ouders.
 • De hele dag, het hele jaar open. Het kindcentrum is geopend van 7.00 - 19.00 uur. De dagindeling kenmerkt zich door rust en een goede balans van inspanning en ontspanning.
 • Eén organisatie met één team. Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers vormen één team. Waar nodig worden deskundigen van buiten naar binnen gehaald. Het management van het kindcentrum wordt gevormd door de directeur onderwijs en de manager kinderopvang. Afhankelijk van de lokale situatie kan het managementteam worden uitgebreid/aangepast.
 • Eenduidige communicatie met ouders. Ouders hebben te maken met één organisatie.
 • Partnerschap met ouders. Partnerschap met ouders gaat over wat er thuis gebeurt en in de buurt. Het gaat over samen staan voor toekomst voor kinderen. Samen met ouders gaan we hier invulling aan geven en benoemen wat het effect moet zijn van ons partnerschap.
 • Medezeggenschap van kinderen. Vanuit het motto ‘meedoen is veel leuker als je iets te zeggen hebt’ geven we ruimte aan kinderen om mee te praten. Hierbij gaat het onder andere om wat je als kind belangrijk vindt in de activiteiten die we met elkaar doen.
 • Gezond, bewegen, groen. Deze thema’s vormen onderdeel van de pedagogische visie en worden uitgedragen in inrichting, gebouw, pedagogisch handelen en leefstijl.
 • Duurzaamheid. Het gebouw voldoet aan eisen van duurzaamheid. Lokale verankering.
 • Het huis van de kinderen maakt deel uit van de lokale samenleving.
 • Vindt samenwerking plaats met lokale partners waarbij gedacht kan worden aan zorg, sport -en muziekverenigingen en middenstand

Centraal staat het pedagogisch fundament, bestaande uit 3 elementen (Doornenbal, 2014):

 1. een gedeeld moreel kader; waarden en identiteit stemmen met elkaar overeen (centrale waarden en identiteit);
 2. een gezamenlijke visie op de pedagogische opdracht en inhoudelijke koersbepaling (missie en visie);
 3. een brede gezamenlijke visie op ontwikkelen en leren (missie en visie).

Dit fundament is een voorwaarde om integrale samenwerking tot ontwikkeling te brengen; zonder deze basis kan en zal integrale samenwerking in de praktijk niet realiseerbaar zijn. De eigen identiteit van de afzonderlijke samenwerkingspartners moet herkenbaar zijn en blijven; in de samenwerking vindt men elkaar in de gezamenlijkheid en overeenkomsten. Zodoende ontstaat een gezamenlijke visie op het ontwikkelen en realiseren van het kindcentrum.