MR/GMR

Medezeggenschapsraad/Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De MR volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, huisvesting en financiën. De MR vertegenwoordigt hierbij iedereen die met de school te maken heeft; ouders, kinderen en leerkrachten. Dit doet de MR door een klankbord te zijn voor ouders en leerkrachten die namens hun achterban meedenken over beleid en ontwikkelingen binnen de school.

We denken kritisch mee over beleid. Daarbij staat steeds het belang van alle betrokkenen (kinderen, ouders en personeel) voorop. De MR heeft als taak te realiseren dat de belangen van kinderen, ouders, leerkrachten, schooldirectie en stichting allemaal meegenomen worden in de besluiten die genomen worden en het beleid dat ontwikkeld wordt. De MR heeft een belangrijke rol bij het waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in een veilige, gezonde en prettige omgeving voor alle kinderen.

De MR van basisschool de Sprong bestaat in totaal uit 4 personen, 2 ouders en 2 personeelsleden. We zijn een MR die een volwaardige- en gesprekspartner is voor ouders, schoolteam, directie en bestuur. We bevorderen een open communicatie tussen alle belanghebbenden. We zijn gemotiveerd, betrokken en onderzoekend op het gebied van wet- en regelgeving (WMS en CAO). We houden ons op de hoogte van actuele zaken door onder andere de benodigde literatuur te lezen. We nemen initiatief, krijgen vroegtijdig informatie over te ontwikkelen beleid, participeren aan beleidsontwikkeling, beleidsvaststelling en evaluatie. Daarnaast toetsen we de beleidsontwikkeling. We zijn hierin tevens een schakel tussen de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) en school.

Via Parro worden ouders op de hoogte gehouden van onze activiteiten. 

Heb je vragen of wil je meedenken of heb je een suggestie voor ons?
Mail dan naar mr.desprong@optimusonderwijs.nl