Optimus scholen

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. In de bijgevoegde documenten staat beschreven welke stappen er doorlopen kunnen worden wanneer deze situatie zich voordoet.

Klik hier voor nadere informatie hoe te handelen bij een klacht. Klik hier voor de klachtenregeling van Peelraam.